Lantikan Terus

1. Surat Pelawaan
2. Syarat-Syarat Sebut Harga
3. Syarat-Syarat Tambahan (Peringatan Mengenai Rasuah)
4. Surat Akuan Pembida
5. Surat Akuan Pembida Berjaya
6. Borang Sebut Harga
7. Ringkasan Sebut Harga
8. Pecahan Harga
i.   Kerja-Kerja Awalan
ii.  Kerja Senibina
9. Maklumat Latar Belakang Penyebut Harga
10. Surat Pemberitahuan Sebut Harga Tidak Berjaya

Naskah Tender

Bil Keterangan
1 Muka Hadapan Maskah Meja Tender
2 Isi Kandungan
3 Senarai Semak Tender
4 Senarai Semak Dokumen Wajib
5 Arahan Kepada Petender
6 Syarat-Syarat Kontrak – P.W.D FORM 203 (Rev. 1/2010)
i. Addendum No. 1
7 Perjanjian Tambahan
i. Syarat-Syarat Tambahan (Peringatan Mengenai Rasuah)
ii. Surat Akuan Pembida
iii. Surat Akuan Pembida Berjaya
8 Tatacara Bayaran Penalti (OSHE)
9 Borang Tender
10 Surat Setuju Terima Tender
11 Surat Penerimaan Tawaran Khas Untuk Bumiputera
12 Keperluan Umum
13 Spesifikasi
i. Standard Specification For Building Works
14 Skop Kerja
15 Ringkasan Harga Tender
16 Pecahan Harga Tender
i. Kerja-Kerja Awalan
ii. Kerja-Kerja Awam & Senibina
iii. Kerja-Kerja Mekanikal
iv. Kerja-Kerja Elektrikal
17 Jadual Kadar Harga
i. Jadual Kadar Harga Tambahan
ii Jadual Kadar Harga Piawai (JKR)
iii. Jadual Kadar Harga Harian
18 Jadual Data Teknikal
19 Jadual Penalti
20 Maklumat Kontraktor
i Borang A   – Surat Pengakuan Kebenaran Maklumat Dan Keesahan Dokumen
ii. Borang B   – Maklumat Am Dan Latar Belakang Petender
iii. Borang C   – Data-Data Kewangan
iv. Borang CA – Laporan Bank/Institusi Kewangan
v. Borang D   – Rekod Pengalaman Kerja
vi. Borang E   – Kakitangan Teknikal
vii. Borang F   – Keempunyaan Logi, Mesin Dan Peralatan
viii. Borang G   – Senarai Kerja Kontrak Semasa
ix. Borang GA – Laporan Jurutera Projek/Penyelia Projek Atas Prestasi Kerja Semasa Petender
21 Borang Perlantikan Jurutera Bertauliah
22 Borang Perlantikan Sub Kontraktor
23 Borang Jaminan Bank/Syarikat Kewangan/Jaminan Insurans Untuk Bon Pelaksanaan
24 Borang Jaminan Bank/Syarikat Kewangan/Jaminan Insurans Untuk Bayaran Pendahuluan

MEMBEKAL BAHAN KELENGKAPAN DAN PEPASANGAN PERPAIPAN AIR DOMESTIK DAN AIR BUANGAN, DAN PELBAGAI KELENGKAPAN KOMPONEN KEMASAN KE BAHAGIAN AWAM, PEJABAT HARTA BINA UTM JOHOR BAHRU, JOHOR

KENYATAAN SEBUT HARGA

NOMBOR SEBUT HARGA

PHB/SH/BA/B26000/2019/45

TAJUK

MEMBEKAL BAHAN KELENGKAPAN DAN PEPASANGAN PERPAIPAN AIR DOMESTIK DAN AIR BUANGAN, DAN PELBAGAI KELENGKAPAN KOMPONEN KEMASAN KE BAHAGIAN AWAM, PEJABAT HARTA BINA UTM JOHOR BAHRU, JOHOR

NOTA KHAS
  1. Sebut harga adalah dipelawa daripada kontraktor yang berdaftar dengan SSM/LPIPM/CIDB/UTMfin, atau Kementerian Kewangan Malaysia (mana yang berkaitan)
  2. Segala butiran dan dokumentasi boleh didapati semasa waktu pejabat di Bahagian Kontrak, Pejabat Harta Bina, Universiti Teknologi Malaysia, Johor Bahru, Johor
  3. Bayaran dokumentasi dalam bentuk Wang Tunai/Wang Pos/Bank Draf di atas nama Bendahari UTM, Johor Bahru, Johor
  4. Dokumen hanya dikeluarkan kepada Wakil Syarikat yang namanya tercatat di dalam Sijil Pendaftaran Asal (PKK/Kementerian Kewangan Malaysia).  Sijil Pendaftaran Syarikat yang tiada nama di dalam Sijil Pendaftaran hendaklah membawa Surat Perwakilan Kuasa yang sah dari Syarikat.
  5. Sijil Pendaftaran Asal hendaklah dikemukakan semasa membeli dokumen.
  6. Pembelian sebutharga hanya boleh dibeli 3 bulan daripada tarikh tutup sebutharga.
  7. Surat pembaharuan CIDB hendaklah dikemukakan. Bahagian Kontrak hendaklah membuat pengesahan daripada CIDB.
KOD BIDANG @ CIDB

SIJIL KEMENTERIAN KEWANGAN (MOF) : 080101

TARIKH JUAL

24/06/2019 – 30/06/2019

TARIKH TUTUP

02/07/2019

TARIKH TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK (WAJIB)

Tiada

PENYELARAS PROJEK

EN KAIRUL ELMI BIN MOHAMAD SHARIF : 012-7344363

Senarai Tindakan Dan Senarai Semak (Tender)

BIL KETERANGAN
A PEROLEHAN
A1 NASKAH MEJA TENDER
1 Senarai Tindakan Kelulusan Naskah Meja Tender (NMT) – In House
2 Senarai Tindakan Kelulusan Naskah Meja Tender (NMT) – Perunding
A2 LAPORAN TENDER
1 Senarai Tindakan Pengeluaran Laporan Tender – Kerja (In House)
2 Senarai Tindakan Pengeluaran Laporan Tender – Kerja (Perunding)
3 Senarai Semak Penyediaan Laporan Tender
4 Senarai Tindakan Pengeluaran Laporan Penilaian Teknikal Tender – Bekalan & Perkhidmatan
5 Senarai Semakan Penyediaan Laporan Penilaian Teknikal Tender
A3 SURAT SETUJU TERIMA TENDER
1 Senarai Tindakan Pengeluaran Surat Setujuterima Tender (SST) Tidak Melebihi RM5 Juta
2 Senarai Tindakan Pengeluaran Surat Setujuterima Tender (SST)  Melebihi RM5 Juta
3 Senarai Semakan Penyediaan SST
4 Senarai Tindakan Pengeluaran L.O
B PENTADBIRAN KONTRAK
B1 DOKUMEN PERJANJIAN PERUNDING
1 Senarai Tindakan Penyediaan Dokumen Perjanjian Perunding
B2 DOKUMEN KONTRAK
1 Senarai Tindakan Penyediaan Dokumen Kontrak (DK) – In House
2 Senarai Tindakan Penyediaan Dokumen Kontrak (DK) – Perunding
3 Senarai Semakan Penyediaan Dokumen Kontrak (DK)
B3 BAYARAN INTERIM PROJEK
1 Senarai Tindakan Pengeluaran Bayaran Interim – In House
2 Senarai Tindakan Pengeluaran Bayaran Interim – In House (PTJ)
3 Senarai Tindakan Pengeluaran Bayaran Interim – Perunding
4 Senarai Tindakan Pengeluaran Bayaran Kontrak Berpenggal
5 Senarai Semakan Penyediaan Bayaran Interim
6 Jadual Terkumpul Bayaran Interim
B4 BAYARANPERUNDING
B4.1 YURAN PERUNDING
1 Senarai Tindakan Pengeluaran Yuran Perunding
2 Jadual Terkumpul Yuran Perunding
B4.2 GAJI KAKITANGAN TAPAK
1 Senarai Tindakan Pengeluaran Bayaran Gaji Kakitangan Tapak
2 Jadual Terkumpul Gaji Kakitangan Tapak
B4.3 BAYARAN IMBUHBALIK
1 Senarai Tindakan Pengeluaran Bayaran Imbuh Balik Perunding
2 Senarai Semakan Penyediaan Bayaran Imbuh Balik Perunding
3 Jadual Terkumpul Bayaran Imbuh Balik Perunding
B5 PERAKUAN MUKTAMAD
1 Senarai Tindakan Pengeluaran Bayaran Perakuan Muktamad – In House
2 Senarai Tindakan Pengeluaran Bayaran Perakuan Muktamad –  Perunding
3 Senarai Semakan Penyediaan Bayaran Perakuan Muktamad
B6 KELULUSAN JAWATANKUASA
B6.1 PERMOHONAN PERUBAHAN KERJA
1 Senarai Tindakan Permohonan Kelulusan Perubahan Kerja (KPK)
2 Senarai Tindakan Pengeluaran Arahan Perubahan Kerja (APK)
3 Senarai Tindakan Pengeluaran Pelarasan Harga Kontrak (PHK)
B.6.2 PERMOHONAN KELAMBATAN DAN LANJUTAN MASA
1 Senarai Tindakan Permohonan Kelulusan Kelambatan Dan Lanjutan Masa (EOT)
B7 SIJIL-SIJIL KONTRAK
1 Senarai Tindakan Pengeluaran Perakuan Kerja Tidak Siap (CNC)
2 Senarai Tindakan Pengeluaran Perakuan Kelambatan Dan Lanjutan Masa (EOT)
3 Senarai Tindakan Pengeluaran Perakuan Siap Kerja (CPC) / Separa / Siap Berbahagian
4 Senarai Tindakan Pengeluaran Perakuan Siap Membaiki Kecacatan (CMGD)
Tarikh Pindaan : 27 Ogos 2018

Senarai Tindakan Dan Senarai Semak (Sebut Harga)

BIL KETERANGAN
A PEROLEHAN
A1 NASKAH MEJA SEBUT HARGA
1 Senarai Tindakan Penyediaan E-Sebut Harga
A2 LAPORAN SEBUT HARGA
1 Senarai Tindakan Pengeluaran Laporan Perakuan Sebut Harga
A3 INDEN/PESANAN TEMPATAN (L.O)
1 Senarai Tindakan Pengeluaran Inden Kerja Sebut Harga/Lantikan Terus/Requisition
2 Senarai Tindakan Pengeluaran Pesanan Tempatan (L.O)
B PENTADBIRAN KONTRAK
B1 DOKUMEN KONTRAK
1 Senarai Tindakan Penyediaan Dokumen Kontrak (DK) (Sebut harga) – Kontrak Berpenggal Melebihi RM50,000
2 Senarai Tindakan Penyediaan Dokumen Kontrak (DK) (Sebut harga)
B2 BAYARAN SEBUT HARGA
1 Senarai Tindakan Pengeluaran Bayaran Sebut Harga/Lantikan Terus/Requisition – In House
2 Senarai Tindakan Pengeluaran Bayaran Sebut Harga/Lantikan Terus/Requisition – In House (PTJ)
3 Senarai Tindakan Pengeluaran Bayaran Sebut Harga/Lantikan Terus/Requisition – Perunding
4 Jadual Terkumpul Bayaran  Sebut Harga
B3 KELULUSAN JAWATANKUASA
1 Senarai Tindakan Permohonan Kelulusan Perubahan Kerja (KPK)/Lanjutan Masa (EOT) Sebut Harga
B4 SIJIL-SIJIL KONTRAK
1 Senarai Tindakan Pengeluaran Perakuan Kerja Tidak Siap Sebut Harga (CNC)
2 Senarai Tindakan Pengeluaran Perakuan Kelambatan Dan Lanjutan Masa Sebut Harga (EOT)
3 Senarai Tindakan Pengeluaran Perakuan Siap Kerja Sebut Harga (CPC)
4 Senarai Tindakan Pengeluaran Perakuan Siap Membaiki Kecacatan Sebut Harga (CMGD)
Tarikh Pindaan : 27 Ogos 2018