Perancangan Kampus

Unit perancangan yang bertanggungjawab untuk menyediakan perancangan dan pembangunan kampus kelulusan dan kampus cawangan yang melibatkan pemakaian peruntukan Rancangan Malaysia Kesembilan, Penswastaan ​​Kerjasama (PFI) dan lain-lain peruntukan khas yang disediakan oleh pihak universiti.