Bil Keterangan
1 Muka Hadapan
i. Naskah Meja Tender
ii. Naskah Tender
2 Isi Kandungan
3 Senarai Semak Tender
4 Senarai Semak Dokumen Wajib
5 Arahan Kepada Petender
6 Syarat-Syarat Kontrak – P.W.D FORM 203 (Rev. 1/2010)
i. Addendum No. 1
7 Perjanjian Tambahan
i. Syarat-Syarat Tambahan (Peringatan Mengenai Rasuah)
ii. Surat Akuan Pembida
iii. Surat Akuan Pembida Berjaya
8 Tatacara Bayaran Penalti (OSHE)
9 Borang Tender
10 Surat Setuju Terima Tender
11 Surat Penerimaan Tawaran Khas Untuk Bumiputera
12 Keperluan Umum
13 Spesifikasi
i. Standard Specification For Building Works
14 Skop Kerja
15 Ringkasan Harga Tender
16 Pecahan Harga Tender
i. Kerja-Kerja Awalan
ii. Kerja-Kerja Awam & Senibina
iii. Kerja-Kerja Mekanikal
iv. Kerja-Kerja Elektrikal
17 Jadual Kadar Harga
i. Jadual Kadar Harga Tambahan
ii Jadual Kadar Harga Piawai (JKR)
iii. Jadual Kadar Harga Harian
18 Jadual Data Teknikal
19 Jadual Penalti
20 Maklumat Kontraktor
i Borang A   – Surat Pengakuan Kebenaran Maklumat Dan Kesahihan Dokumen Yang Dikemukakan Oleh Petender
ii. Borang B   – Maklumat Am Dan Latar Belakang Petender
iii. Borang C   – Data-Data Kewangan
iv. Borang CA – Laporan Bank/Institusi Kewangan Mengenai Kemudahan Kredit
v. Borang D   – Senarai Kerja/Kontrak Semasa Petender
vi. Borang DA – Laporan Prestasi Kerja Semasa Petender
vii. Borang E   – Kakitangan Teknikal
viii. Borang F   – Keempunyaan Logi, Mesin Dan Peralatan Utama
ix. Borang G   – Rekod Pengalaman Kerja Petender
21 Borang Perlantikan Jurutera Bertauliah
22 Borang Perlantikan Sub Kontraktor
23 Borang Jaminan Bank/Syarikat Kewangan/Jaminan Insurans Untuk Bon Pelaksanaan
24 Borang Jaminan Bank/Syarikat Kewangan/Jaminan Insurans Untuk Bayaran Pendahuluan